W zakres zamówienia/Kontraktu wchodzi wykonanie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania drogi GP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Wykonanie zadania obejmuje budowę obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51 obejmująca zmianę przebiegu istniejącej drogi krajowej na odcinku od km 56+577 do km 58+500, w tym:

 • budowę nowej konstrukcji jezdni o szerokości 7,0 m;
 • budowę skrzyżowań;
 • budowę jezdni dodatkowych;
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego;
 • budowę chodników;
 • budowę/ przebudowę zjazdów;
 • budowę zatok autobusowych wraz z peronami i miejscami pod wiaty przystankowe;
 • wykonanie odwodnienia drogi;
 • budowę oświetlenia ulicznego;
 • budowę kanału technologicznego;
 • przebudowę / budowę przepustów;
 • przebudowę istniejących sieci kolidujących z projektowanym układem drogowym;
 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym;
 • nasadzenia drzew i krzewów.

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa podróżnych.

Celem zapewnienia obsługi komunikacyjnej w km ok. 0+150 do km ok. 1+450 projektuje się odcinkowo jezdnie dodatkowe. Celem podłączenia miejscowości Smolajny w km 1+290 zaprojektowano skrzyżowanie o ruchu okrężnym (podłączenie drogi gminnej i powiatowej nr 1364N). Na skrzyżowaniu zaprojektowano rozprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego za pomocą ciągu pieszo- rowerowego o szerokości 3,5 m. Na odcinku gdzie nie zaprojektowano drogi serwisowej przewidziano wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,5 m.